Cộng nối thời gian tham gia BHXH

Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Khoản 5 điều 3 Luật BHXH năm 2014 quy định thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH. Do đó, thời gian đóng BHXH của ông tại công ty tư nhân trước đó sẽ được cộng nối với thời gian đóng BHXH sau khi ông là công chức nhà nước để làm căn cứ hưởng chế độ BHXH.