UBND TP HCM yêu cầu tăng cường quản lý các hoạt động nghệ thuật trên không gian mạng

Ngày 17-6, UBND TP HCM đã có chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật (VHNT) TP và các Hội chuyên ngành văn hóa nghệ thuật TP tăng cường công tác quản lý trong hoạt động VHNT.

Cụ thể, UBND TP HCM giao các sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, an ninh mạng đến các tổ chức, cá nhân tham gia VHNT.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Nghị định 144 của Chính phủ quy định về các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, pháp luật về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan.

UBND TP HCM cũng yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm quản lý hiệu quả hoạt động nghệ thuật trên không gian mạng.

Có văn bản yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quản lý nghệ sĩ, diễn viên tăng cường phổ biến các quy định pháp luật, định hướng cho đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên nâng cao nhận thức, trách nhệm, uy tín bản thân đối với cộng đồng, xã hội. Có quy chế quản lý, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp có sai phạm.

Liên hiệp các Hội Liên hiệp các VHNT TP và các Hội chuyên ngành Văn hóa nghệ thuật TP cần yêu cầu các hội viên tham gia hoạt động nghề nghiệp, hoạt động xã hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, lan tỏa những việc làm tốt, những hình ảnh đẹp, tác phong, ứng xử văn hóa đến cộng đồng.

Phan Anh