Được hưởng chính sách hỗ trợ

BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ khoản 3 điều 85, khoản 4 điều 86 Luật BHXH năm 2014, NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả NLĐ và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH tháng đó. Vì vậy, trường hợp NLĐ nghỉ việc không hưởng tiền lương từ ngày 19-7 đến 10-8-2021, tức tháng 7 và 8-2021 NLĐ không làm việc, không hưởng tiền lương dưới 14 ngày làm việc trong tháng đó nên cả NLĐ và người sử dụng lao động vẫn phải đóng BHXH của tháng 7 và 8-2021. Mặt khác, NLĐ nghỉ việc không hưởng tiền lương từ ngày 19-7 đến 10-8-2021, tức nghỉ liên tục trên 15 ngày nên thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.