Được giải quyết hưởng chế độ ốm đau

- BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại chương II Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thì NSDLĐ đủ điều kiện sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, NLĐ và NSDLĐ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng đầy đủ vào các quỹ BHXH còn lại, bao gồm: Quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, trong thời gian này, NLĐ bị ốm đã nộp đủ hồ sơ và đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại điều 25 và điều 100 Luật BHXH năm 2014 thì sẽ được giải quyết hưởng chế độ ốm đau theo quy định.