Tính lãi theo quy định

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điều 7 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ thì hết thời gian tạm dừng đóng theo quy định, người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí - tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả NLĐ ngừng việc hưởng tiền lương theo điều 99 Bộ Luật Lao động), số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 điều 122 Luật BHXH. Kể từ thời điểm kết thúc thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí - tử tuất, nếu NSDLĐ không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 122 Luật BHXH. Như vậy, hết thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí - tử tuất quy định tại điều 6 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg mà đơn vị không thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì sau 30 ngày mà đơn vị chưa đóng, số tiền này phải tính lãi theo quy định.