Không phải làm thủ tục cấp phép lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 11 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì trước ít nhất 15 ngày, kể từ khi người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người đó dự kiến làm việc.

Như vậy, khi nào làm việc tại Việt Nam, người lao động nước ngoài mới phải thực hiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nên trường hợp nêu trên, công ty không phải làm thủ tục cấp phép lao động.