Chuyển đổi số trong Công ty Nhiệt điện Cần Thơ

Theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, những năm qua, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ khai thác tối đa các hệ thống phần mềm dùng chung trong công tác quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh tại công ty, như: Quản lý văn bản (E-Office); quản lý hồ sơ nhân sự (HRMS); quản lý kỹ thuật (PMIS); quản lý tài chính (ERP)…

Chuyển đổi số trong Công ty Nhiệt điện Cần Thơ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa chuyển đổi số trong Công ty Nhiệt điện Cần Thơ

Trong năm 2021, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ đang thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, như: Quản trị; đầu tư xây dựng; sản xuất; viễn thông – CNTT; truyền thông; chuyển đổi nhận thức.

Theo kế hoạch đến cuối năm 2021, công ty khẩn trương tiến hành thực hiện các đề án chuyển đổi số được phê duyệt, thực hiện chuyển đổi số "Quy trình thủ tục nội bộ", trong đó là các quy trình quản lý vật tư, quy trình Phiếu công tác; phiếu thao tác, lệnh công tác, các thủ tục nội bộ… mục tiêu giảm thiểu tối đa hoặc thay thế các thủ tục bằng giấy, nâng cao khả năng quản lý, điều hành sản xuất.

Ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, cho biết: «Chuyển đối số là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 của công ty đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Chuyển đổi số muốn thành công thì phải chuyển đổi từ nhận thức của cán bộ công nhân viên, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền đến toàn thể nhân viên về vai trò của chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay».

Với mục tiêu xây dựng Công ty Nhiệt điện Cần Thơ trở thành doanh nghiệp số, ban Lãnh đạo cùng tập thể nhân viên tiếp tục nghiên cứu, đưa vào áp dụng các nền tảng công nghệ số, trợ giúp nhân viên làm việc năng suất, hiệu quả và tối ưu chi phí tại công ty.

KIỀU ANH