Khai mạc triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

Triển lãm trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý với các nội dung: Một số hình ảnh về văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa; văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa. Tại hội nghị văn hóa toàn quốc tổ chức ngày 24-11-1946, trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi". Lời dạy của Người đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt quá trình phát triển văn hóa Việt Nam, trong sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, đặc biệt có giá trị sâu sắc đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày nay.

Khai mạc triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - Ảnh 1.

Lễ ra mắt cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. (Ảnh: PHƯƠNG HOA)

Cũng trong chiều 16-11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng". Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tới dự.

Theo ông Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ngay sau khi công bố, bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong nước, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận và dư luận quốc tế quan tâm đón nhận và đánh giá cao.

"Hàng ngàn ý kiến, bình luận của độc giả, cán bộ hưu trí, đảng viên ở cơ sở, nhân dân ở mọi vùng miền của Tổ quốc, các nhà nghiên cứu, trí thức, văn nghệ sĩ, kiều bào ở nước ngoài về bài viết… được đăng tải trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng bày tỏ sự đồng thuận với nội dung bài viết của Tổng Bí thư, đón nhận bài viết của Tổng Bí thư với niềm tin tưởng và sự hưởng ứng tích cực" - ông Phan Xuân Thủy cho biết.

Cuốn sách được xuất bản nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nâng cao nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; tích cực, chủ động đóng góp vào kho tàng lý luận của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế…

Y.Anh