VIDEO: Khởi tố quyền giám đốc hồ chứa Tả Trạch vì cho khai thác đá trái phép

Khởi tố quyền giám đốc hồ chứa Tả Trạch vì cho khai thác đá trái phép

Q.Nhật – Ngọc Lý – Quốc Thắng