Khoản hiếu, hỉ của người lao động có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ khoản 5 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định về các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế:

"...5. Bổ sung tiết g.10 điểm g khoản 2 Điều 2

g.10) Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

…"

- Căn cứ điểm 2.30 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (đã được sửa đổi tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC):

"Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

...2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

Khoản hiếu, hỉ của người lao động có phải chịu thuế thu nhập cá nhân? - Ảnh 1.

...2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

...Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ Điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những Khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp"

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp đơn vị phát sinh khoản chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động nếu đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo điểm 2.30 khoản 2 Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC) thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Theo Châu Thanh (thuvienphapluat.vn)