Thêm 12 dự án đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai

Hiện Khu Kinh tế mở Chu Lai có 48 dự án với tổng vốn đăng ký 1,650 tỉ USD, quy mô diện tích 2.596,4 ha. Trong đó có 41 dự án đã cấp phép đầu tư với vốn đăng ký 634,93 triệu USD, 17 dự án đầu tư nước ngoài.

Đạt được kết quả trên là nhờ tập trung đầu tư các công trình trọng điểm tạo điều kiện cho việc xúc tiến và kêu gọi đầu tư, chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, việc kêu gọi đầu tư được mở rộng vào các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản.

channelvn