- Bác sĩ Lê Hoàng Minh, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, trả lời: Sau khi nhận đơn khiếu nại của bà Hương, Ban Giám đốc Bệnh viện thực hiện giải quyết theo trình tự sau: Họp Phòng Tài chính Kế toán, họp ban giám đốc và các phòng ban có liên quan. Hướng giải quyết của Ban Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM sau các cuộc họp giải quyết đơn khiếu nại của bà Hương (không phải họp hội đồng kỷ luật bệnh viện) như sau: Sẽ sắp xếp lại công việc để bà Hương không tiếp xúc với bệnh nhân và nếu việc trực bệnh viện ảnh hưởng đến sức khỏe của bà Hương thì Phòng Tài chính Kế toán sẽ xem xét cho bà Hương miễn trực.