Tạo sự đồng thuận

Tin mới

01/02/2010 00:04

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng lần thứ X nêu rõ một trong những bài học thực tiễn sau 20 năm đổi mới: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, không ngừng đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

Vấn đề được đặt ra là trong điều kiện, tình hình hiện nay, làm thế nào để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng?


Có ý kiến cho rằng ngày nay, kẻ thù nguy hiểm nhất đối với vai trò lãnh đạo của Đảng là sự hụt hẫng về trí tuệ và phẩm chất của một bộ phận đảng viên.


Để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thiết nghĩ phải có những định hướng và giải pháp sau đây:


- Kiên trì tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền và xây dựng chính quyền, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Toàn Đảng, toàn dân phải quán triệt và thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo Bác từ những chuyện nhỏ nhất trong đời sống hằng ngày. Đảng là của toàn dân như phát biểu của Người tại Đại hội Đảng lần thứ II (năm 1951): Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động VN là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động cho nên nó phải là Đảng của dân tộc VN. 


- Kiên trì mục tiêu tập hợp mọi tiềm lực của xã hội khi mở cửa hội nhập vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


- Quan tâm xây dựng nền chính trị dân chủ, bảo đảm dân chủ trong Đảng, phát huy dân chủ trong dân. Đổi mới phương thức bầu cử, tuyển chọn những người tham gia điều hành đất nước, thật sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Coi dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển xã hội.


- Xây dựng cơ chế giám sát quyền lực thật khoa học, hữu hiệu. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp.


- Kiên quyết và có giải pháp, bước đi cụ thể loại những phần tử thoái hóa, tham nhũng, biến chất ra khỏi Đảng và bộ máy Nhà nước. Năm nay là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, những điều này rất có ý nghĩa.


- Đảng phải tự chỉnh đốn, nâng mình lên ngang tầm đòi hỏi của thời đại, đủ sức dẫn dắt dân tộc đạt đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


Muốn làm được những điều như vậy, Đảng phải tạo ra sự đồng thuận trong xã hội.
Diệp Văn Sơn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI