4 điều kiện giao DN 100% vốn nhà nước cho tập thể người lao động

Tin mới

10/01/2015 16:06

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước.

 

4 điều kiện giao DN 100% vốn nhà nước cho tập thể người lao động

Theo đó, tập thể người lao động (NLĐ) trong DN được xem xét giao DN khi đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện:

1- Tự nguyện đăng ký nhận giao DN

2- Cam kết duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm tối thiểu từ 3 năm trở lên kể từ ngày nhận giao DN (trừ trường hợp có thỏa thuận khác với từng cá nhân NLĐ), đóng đầy đủ BHXH cho NLĐ tiếp tục làm việc tại DN theo quy định của pháp luật.

3- Kế thừa công nợ và các nghĩa vụ tài sản của DN sau khi đã xử lý theo các quy định của Nghị định này. Kế thừa quyền và nghĩa vụ đối với NLĐ theo quy định của pháp luật về lao động.

4- Không được bán, cho thuê, tự giải thể DN trong thời hạn tối thiểu là 3 năm sau khi nhận giao, trừ trường hợp DN mất khả năng thanh toán.

Sau khi nhận giao, đại diện tập thể NLĐ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Ban Chấp hành Công đoàn (CĐ) cơ sở hoặc Ban Chấp hành CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở (đối với DN chưa thành lập CĐ cơ sở) cùng Giám đốc DN tổ chức Hội nghị NLĐ để biểu quyết theo thể thức đa số quá bán việc tự nguyện nhận giao DN; cử người đại diện tiến hành các thủ tục nhận giao DN.

Ban Đổi mới tại DN tiến hành phân loại tài sản, xác định và phân loại công nợ; lập báo cáo tài chính; dự kiến chi phí tổ chức thực hiện giao DN. Căn cứ số liệu trên sổ kế toán, kết quả kiểm kê, phân loại, xử lý tài sản, tài chính và công nợ theo các nguyên tắc xử lý tài sản, tài chính và công nợ, Giám đốc DN và Ban Đổi mới tại DN lập phương án xác định giá trị DN được giao cho tập thể NLD. Trường hợp chi phí tổ chức thực hiện giao DN theo dự kiến lớn hơn giá trị phần vốn nhà nước còn lại tại DN thì phải chuyển sang hình thức giải thể, phá sản.

Người được Hội nghị NLĐ bầu làm đại diện tổ chức thực hiện lập danh sách kèm theo hồ sơ liên quan của NLĐ, phân loại lao động; xây dựng và thông qua phương án nhận giao DN bao gồm cả phương án sản xuất kinh doanh và phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật Lao động; thực hiện các điều kiện nhận giao DN; cam kết sử dụng số lao động tự nguyện nhận giao DN.

Hồ sơ xin nhận giao DN được đại diện tập thể NLĐ gửi đến Ban Đổi mới và Phát triển DN. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển DN, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định giao DN phải xem xét, phê duyệt hồ sơ xin nhận giao DN và ban hành quyết định giao DN cho tập thể NLĐ. Ban Đổi mới và Phát triển DN cùng Giám đốc DN tổ chức bàn giao DN theo phương án đã được phê duyệt cho tập thể NLĐ, có sự chứng kiến của đại diện cơ quan có thẩm quyền quyết định giao DN và cơ quan tài chính DN.

Sau khi nhận giao, đại diện tập thể NLĐ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Đại hội thành viên, tùy theo loại hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mà tập thể NLĐ nhận giao đã lựa chọn, thực hiện đăng ký DN theo quy định của pháp luật về đăng ký DN. Hồ sơ đăng ký DN phải bao gồm bản sao hợp lệ quyết định giao DN, hợp đồng giao nhận DN và biên bản bàn giao DN cho tập thể NLĐ.

Quyền sở hữu đối với doanh nghiệp sau khi giao

Toàn bộ giá trị tài sản còn lại của DN sau khi đã được xử lý theo quy định thuộc sở hữu tập thể NLĐ và chia thành các cổ phần hoặc các phần vốn góp để giao cho từng NLĐ tham gia nhận giao DN.

Mỗi NLĐ nhận giao DN được giao quyền sở hữu một phần giá trị tài sản còn lại này bằng cổ phần hoặc phần vốn góp tương ứng với số năm đã làm việc cho khu vực nhà nước; được hưởng cổ tức, phần lợi nhuận; có quyền để thừa kế nhưng không được chuyển nhượng số cổ phần hoặc phần vốn được giao trong thời hạn 3 năm sau khi nhận giao DN.

Theo VGPNEWS
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI