Hội thi đã thu hút 54 đội tham gia 3 vòng thi: giới thiệu, kiến thức và thuyết trình. Qua hội thi, nhiều đơn vị đã phản ánh được tình hình thực hiện bảo hộ lao động tại đơn vị và có nhiều đề xuất hiệu quả cho việc bảo đảm an toàn cho người lao động.

H.Đào