Dạy trường công lập 18 năm vẫn không được hưởng phụ cấp thâm niên?

Ông Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Thường trực Sở Nội vụ TP HCM, trả lời: Căn cứ các quy định của pháp luật và hướng dẫn liên sở số 6207, đối tượng và phạm vi áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên là nhà giáo trong biên chế; đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội của TP mà nhà nước cấp kinh phí hoạt động đã được bổ nhiệm ngạch viên chức và xếp lương vào ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo.

Đối chiếu các quy định và hồ sơ ông Minh cung cấp thì ông là giáo viên hợp đồng lao động không xác định thời hạn và chưa được bổ nhiệm ngạch viên chức nên không thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.