Đề nghị ký hợp đồng mới

Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy, phó giám đốc công ty, trả lời: Theo quy định, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng, NLĐ phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận họ trở lại làm việc. Tuy nhiên, luật cũng quy định trường hợp không bố trí được công việc trong hợp đồng đã giao kết thì hai bên thỏa thuận công việc mới và thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng hoặc ký HĐLĐ mới. Do công việc của anh Ngô đã có người thay thế nên chúng tôi đề nghị ký lại hợp đồng mới với anh.