Đây là đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông tại dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức âm thanh viên, kỹ thuật dựng phim, phát thanh viên, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Theo dự thảo, chức danh âm thanh viên, phát thanh viên, quay phim được phân hạng từ I đến IV.  Về cách xếp lương, dự thảo nêu rõ, các chức danh nghề nghiệp viên chức quy định trên được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đề xuất tiêu chuẩn chức danh, xếp lương phát thanh viên, quay phim... - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cụ thể, chức danh nghề nghiệp âm thanh viên, kỹ thuật dựng phim, phát thanh viên, quay phim (hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

Chức danh nghề nghiệp âm thanh viên, kỹ thuật dựng phim, phát thanh viên, quay phim (hạng II) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Chức danh nghề nghiệp âm thanh viên, kỹ thuật dựng phim, phát thanh viên, quay phim (hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Chức danh nghề nghiệp âm thanh viên, kỹ thuật dựng phim, phát thanh viên, quay phim (hạng IV) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Dự thảo cũng đề xuất về xếp lương khi hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp. Theo đó, sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp thì thực hiện xếp bậc lương trong chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:

Trường hợp có trình độ đào tạo tiến sĩ phù hợp với chuyên ngành đào tạo của chức danh thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 của chức danh viên chức III thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Trường hợp có trình độ đào tạo thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đào tạo của chức danh thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 của chức danh viên chức hạng III thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông;

Trường hợp có trình độ đào tạo đại học phù hợp với chuyên ngành đào tạo của chức danh thì được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34 của chức danh viên chức hạng III thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Trường hợp có trình độ đào tạo cao đẳng phù hợp với chuyên ngành đào tạo của chức danh thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06 của chức danh viên chức hạng IV thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Trường hợp có trình độ đào tạo trung cấp phù hợp với chuyên ngành đào tạo của chức danh thì được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86 của chức danh viên chức hạng IV thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.


T.Ngôn