Theo đó, các cấp CĐ TP tổ chức lấy ý kiến CNVC-LĐ về toàn bộ dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bao gồm: Lời nói đầu, chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy Nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy trình của Hiến pháp...

Các cấp CĐ tổ chức lấy ý kiến thông qua các hình thức như góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến CĐ các cấp hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các hình thức nghiên cứu khác...

H.Đào