CĐ tổng công ty lưu ý cơ sở chú trọng thực hiện hiệu quả Tháng Lao động giỏi. Theo đó, mỗi CĐ cơ sở phải đăng ký ít nhất 1 sáng kiến và 3 cải tiến. Qua đó, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

T.Nga