Thế nhưng, khi giải quyết chế độ thôi việc cho tôi, công ty lại tính trợ cấp thôi việc bằng cách lấy hệ số 3 nhân với mức lương cơ sở 1.150.000 đồng...

Nguyễn Văn Bé (Công ty CP Tân Biên, tỉnh Bình Dương)

 

Tính lại trợ cấp thôi việc

 

- Ông Huỳnh Trọng Nam, trưởng phòng tổ chức - hành chính, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã rà soát và phát hiện tính sai tiền trợ cấp thôi việc cho ông Bé. Chúng tôi sẽ điều chỉnh lại, theo đó sẽ căn cứ vào mức lương bình quân 6 tháng trước khi ông Bé nghỉ việc để trả trợ cấp thôi việc.