LĐLĐ lưu ý cán bộ CĐ khi xây dựng thỏa ước cần thương lượng để đưa vào những nội dung cao hơn luật và có lợi cho người lao động như hưởng nguyên lương khi nghỉ việc do thiếu hàng, tiền lương làm thêm giờ, định mức lao động, vấn đề an toàn - vệ sinh thực phẩm…

Ngoài ra, các cán bộ CĐ cũng được nghe Sở Tư pháp triển khai, hướng dẫn cụ thể các bước để tổ chức hội nghị người lao động sao cho hiệu quả.

T.Nga