Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh

Tin mới

01/01/2015 23:17

Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25-12-2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28-1-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” vừa được Chính phủ ban hành.

 

Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh là mục tiêu của cả hệ thống chính trị

Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh là mục tiêu của cả hệ thống chính trị

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền các cấp phải tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, nòng cốt là tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên… đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp cho người lao động (NLĐ), nhất là NLĐ trong các doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước; chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên Công đoàn, công nhân ưu tú trong các DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài để phát triển tổ chức Đảng.

Ngoài tham gia giải quyết có hiệu quả bức xúc của NLĐ, định kỳ hằng năm, chính quyền các cấp có chương trình gặp gỡ, đối thoại với NLĐ để giải đáp những thắc mắc, đồng thời tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách phù hợp NLĐ.

K.Linh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI