CHỦ ĐỀ

Cuộc thi viết về Chủ quyền biển đảo

Cuộc thi viết về chủ quyền: Tình yêu nơi đảo xa

25 gia đình vượt sóng ra đảo Song Tử Tây thăm chồng, con - những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo - từ đó có những cuộc trùng phùng cảm động giữa biển khơi

Cuộc thi viết về chủ quyền: Tình yêu nơi đảo xa
Xem thêm