Theo ban tổ chức, chuẩn mực, minh bạch, chuyên nghiệp và sáng tạo tiếp tục là những tiêu chí chính mà cuộc bình chọn báo cáo thường niên năm nay hướng đến. Do vậy, tiêu chí chấm giải dựa vào cách thức mà doanh nghiệp công khai thông tin chứ không dựa vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Cuộc bình chọn năm nay cũng khuyến khích doanh nghiệp ngày càng nâng cao chất lượng cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư thông qua việc phân tích, nhận định các yếu tố quan trọng liên quan đến hoạt động công ty theo chuẩn mực của một báo cáo thường niên quốc tế. Đặc biệt, năm nay, hội đồng bình chọn chấm kỹ phần đánh giá tình hình hoạt động, tình hình tài chính cũng như khả năng phân tích, dự báo rủi ro và chia sẻ thông tin trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp cuộc bình chọn này được tổ chức với sự tài trợ của Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital.

N.Minh