Trong 26 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Việt Nam trong quý I, Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,3 tỉ USD, chiếm 88,8%. Đứng thứ hai là Hà Lan với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 46,1 triệu USD, chiếm 1,7% tổng vốn đầu tư…

Báo cáo cũng cho thấy trong 3 tháng đầu năm 2012, lĩnh vực kinh doanh bất động sản có tổng vốn đầu tư đăng ký lớn nhất với 2 dự án có tổng vốn đăng ký hơn 1,2 tỉ USD (chiếm 45,5% tổng vốn đăng ký).

P.Đình