Nguyễn Văn Thịnh, Võ Khắc Huy (Công ty CP Thương mại Đường sắt Ratraco)

 
- Ông Đỗ Đình Dược, Giám đốc Công ty CP Thương mại Đường sắt Ratraco, trả lời: Đến nay, tôi chưa nhận được thông tin khiếu nại từ anh Thịnh và anh Huy. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tập hợp các thông tin về tình hình làm việc của anh Thịnh, anh Huy và tính toán để trả đầy đủ tiền lương theo quy định của pháp luật cho hai anh.