CHỦ ĐỀ

Lương "khủng" ở các doanh nghiệp công ích TP HCM

Thanh tra toàn diện 4 công ty công ích

UBND TP HCM yêu cầu xử lý trách nhiệm về quản lý nhà nước đối với Chi cục Quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính và Phòng Quản lý lao động tiền lương thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thanh tra toàn diện 4 công ty công ích