KHAI MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI

Bàn nhiều vấn đề hệ trọng

Tin mới

07/05/2012 23:17

Hội nghị lần này bàn về các nội dung: tổng kết, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992; đổi mới chính sách đất đai; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng…

Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc sáng 7-5 tại Hà Nội. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực phấn đấu to lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đưa đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, bước đầu kiềm chế được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thành nhiều mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và độc lập, chủ quyền quốc gia...

Thảo luận kỹ việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992

Về tổng kết, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đây là công việc rất hệ trọng, phải bám sát những tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 2, có quan điểm và cách nhìn toàn diện, biện chứng, cụ thể, lịch sử; bám sát vào thực tế thi hành các quy định của Hiến pháp và các yêu cầu của tình hình mới.

Huy động tốt nhất nguồn lực đất đai là một trong những vấn đề trọng tâm phát triển kinh tế trong thời gian tới.
Trong ảnh: Khu dân cư mới An Phú - An Khánh, quận 2 - TPHCM. Ảnh: HỒNG THÚY
Tập trung đánh giá, khẳng định những kết quả nổi bật của Hiến pháp năm 1992 với vai trò là Hiến pháp của thời kỳ đầu đổi mới; chỉ rõ những kết quả, mặt tích cực đã đạt được; những hạn chế, bất cập tồn tại và nguyên nhân; những nội dung không còn phù hợp cần được bổ sung, sửa đổi; những nội dung quy định đúng nhưng do tổ chức thực hiện chưa tốt cần chấn chỉnh trong khâu tổ chức thực hiện.

Các đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung phải dựa trên kết quả tổng kết thực tế 20 năm thi hành Hiến pháp năm 1992 và các đạo luật liên quan; quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; tiếp tục kế thừa những quy định của Hiến pháp năm 1992 và các bản hiến pháp trước đây còn phù hợp. Chỉ sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết, được thực tiễn chứng minh là đúng, đã chín muồi, có đủ cơ sở và được sự thống nhất cao...

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương tập trung thảo luận kỹ từng đề xuất sửa đổi, bổ sung cụ thể, đặc biệt là những vấn đề còn có ý kiến khác như nêu trong tờ trình.

Huy động tốt nhất nguồn lực đất đai

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa IX về đất đai lần này là một yêu cầu bức thiết nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, đây là một lĩnh vực rất rộng lớn, hết sức phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau. Cùng với việc khẳng định những chuyển biến tích cực và những kết quả nổi bật đã đạt được trong gần 10 năm qua, cần nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, tập trung làm rõ vì sao nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?
Vì sao ở nhiều nơi, việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp, tệ tham nhũng liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi? Vì sao gần 70% tổng số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai?... Trên cơ sở đó, đề xuất định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện luật pháp, chính sách đất đai, góp phần ổn định chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế; huy động tốt nhất nguồn lực từ đất đai để phát triển đất nước…

Phòng chống tham nhũng chưa như mong muốn

Về phòng chống tham nhũng, lãng phí, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đây là vấn đề nhức nhối, gây bức xúc trong nhân dân. Từ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đã tiến hành nhiều biện pháp liên tục nhưng đến nay, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Cần nhận dạng cho đúng những biểu hiện nổi bật của tham nhũng, lãng phí trong một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, tài nguyên, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, mua sắm tài sản công, quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước, nhất là tại các doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động tín dụng, ngân hàng, công tác tổ chức, cán bộ...
Cần phân tích, đánh giá thực trạng tình hình, khẳng định những kết quả, thành tích đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhất là những nguyên nhân gốc rễ, nguyên nhân chủ quan gây ra tệ tham nhũng, lãng phí và dẫn đến những hạn chế, yếu kém đó. Trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, giải pháp quyết liệt, có tính đột phá, khả thi cao, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong lĩnh vực này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiều nghị quyết khác của Trung ương trong thời gian tới.

Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 15-5.

Có thể điều chỉnh tiền lương ngay trong năm 2012 - 2013

Về một số chính sách xã hội và tiền lương giai đoạn 2012 - 2020, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương cho ý kiến chỉ đạo về một số vấn đề cấp bách cần và có thể điều chỉnh ngay trong năm 2012 - 2013, như: điều chỉnh lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và lao động trong khu vực doanh nghiệp Nhà nước; khắc phục những bất hợp lý về tiền lương và thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và của người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước; điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công, lương hưu và BHXH; xem xét trình Quốc hội bổ sung, sửa đổi Luật BHXH...

Theo TTXVN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI