HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI

Bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Tin mới

01/10/2012 23:35

Hội nghị tập trung thảo luận về 3 nhóm vấn đề: kinh tế - xã hội, phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và một số vấn đề về xây dựng Đảng

Sáng 1-10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Ít có Hội nghị Trung ương nào có nhiều nội dung và dự kiến họp dài ngày như hội nghị lần này. Những vấn đề hội nghị sẽ bàn và quyết định đều rất quan trọng và phức tạp. Nhiều vấn đề đã có chủ trương, chính sách và đã được tiến hành từ lâu nhưng đến nay, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, cần phải tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết sách mới nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế tri thức, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Tổng Bí thư đã gợi mở 3 nhóm vấn đề để hội nghị tập trung thảo luận cho ý kiến, gồm: kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và một số vấn đề về xây dựng Đảng. 

Về kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư đề nghị cần đi sâu phân tích, đánh giá các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế. Sắp tới, vẫn phải quan tâm đến việc kiềm chế lạm phát nhưng tập trung ưu tiên nhiều hơn cho ổn định, lành mạnh hóa kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; tạo tiền đề vững chắc cho tăng trưởng cao hơn ở những năm cuối của kế hoạch 5 năm.

Về đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cần đi sâu phân tích, đánh giá tình hình và nguyên nhân; chỉ rõ đâu là nguyên nhân thuộc về chủ trương, cơ chế, chính sách và đâu là nguyên nhân do tổ chức thực hiện không đúng, không nghiêm. Từ đó, đề ra chủ trương biện pháp phù hợp, có tính khả thi cao, tạo sự chuyển biến thật sự về hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp Nhà nước trong tình hình mới. 


Cải thiện môi trường đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh để lấy lại đà tăng trưởng là một trong những nội dung
sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: HỒNG THÚY

Về vấn đề đất đai, Tổng Bí thư nêu rõ: Trung ương cần tập trung thảo luận kỹ để đi đến thống nhất ban hành nghị quyết của Trung ương định hướng cho việc nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai. Chú ý tiếp tục hoàn thiện các quy định về giá đất theo hướng giá đất do Nhà nước xác định trên nguyên tắc phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước; Nhà nước chủ động thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án sản xuất, kinh doanh; việc quản lý, sử dụng đất nông lâm trường và việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số… 

Về phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, Tổng Bí thư khẳng định: Đây là những vấn đề đặc biệt quan trọng, đã được coi là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tổng Bí thư gợi mở : Phải chăng đối với cả hai lĩnh vực này, sắp tới đều phải đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa tư duy và nhận thức của tất cả các ngành, các cấp cho phù hợp với bối cảnh và yêu cầu mới.
Trên cơ sở đó đổi mới căn bản cơ chế, chính sách, nhất là chính sách đầu tư và cơ chế tài chính; đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học; đổi mới đồng bộ hệ thống giáo dục - đào tạo và nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ; đổi mới công tác quản lý giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, tôn vinh đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học, các nhà quản lý, nhất là những nhân tài đúng với tinh thần “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho phù hợp. 

Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 15-10.

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ; do đó công tác cán bộ được coi là khâu then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Trong công tác cán bộ, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài. Tại hội nghị này, Trung ương chưa thể bàn về nhân sự quy hoạch cụ thể mà chủ yếu tập trung cho ý kiến về mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm, nội dung của việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

HOÀNG LÊ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI