Bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XI: Thông qua nhiều vấn đề quan trọng

Tin mới

12/01/2015 22:58

Sau 8 ngày làm việc, chiều 12-1, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Theo TTXVN, BCH Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XII

BCH Trung ương đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho nhiều ý kiến và thống nhất cao về những vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XII gửi đại hội Đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến.

BCH Trung ương yêu cầu phải thấy hết ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XII của Đảng; phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cả về văn kiện và nhân sự để đại hội thành công tốt đẹp, thật sự là đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới.

Đánh giá về kết quả của 30 năm đổi mới (1986 - 2016) cũng như 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 - 2015), BCH Trung ương yêu cầu phải thực sự khách quan, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện, cực đoan. Trên cơ sở đánh giá khách quan tình hình, xác định một cách đúng đắn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2016 - 2020...

BCH Trung ương đặc biệt nhấn mạnh phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhất là tiếp tục thực hiện kiên trì, quyết liệt hơn Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức trong Đảng và trong xã hội.

Tạo chuyển biến rõ rệt trong tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ

Về Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, BCH Trung ương nhấn mạnh: Cần quán triệt, thực hiện đúng mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội XI, các kết luận của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI đã đề ra. Phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ rệt trong tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút được những người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức và đơn vị công lập của Đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bảo đảm sự lãnh đạo và sự quản lý thống nhất của Đảng đối với biên chế của toàn hệ thống chính trị; phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam và nhân dân trong quá trình thực hiện.

 

Các đại biểu dự phiên bế mạc hội nghịẢnh: TTXVN

Các đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị

Ảnh: TTXVN

 

Phát triển hệ thống báo chí theo hướng chất lượng, hiệu quả

Về Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, hội nghị khẳng định: Báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và nhà nước, diễn đàn của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá sâu sắc thực trạng phát triển và quản lý báo chí, BCH Trung ương khẳng định sự cần thiết phải sớm ban hành và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển và Quản lý báo chí đến năm 2025. Mục tiêu của quy hoạch là sắp xếp hệ thống báo chí gắn liền với đổi mới mô hình, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo chí theo hướng chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thông tin đa dạng của nhân dân. Xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng thông tin, khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật...

Hội nghị cũng đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác, tiếp tục giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; lấy phiếu tín nhiệm của trung ương đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư...

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp, góp phần kết thúc tốt đẹp năm 2014, một năm Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thu được những kết quả và những bài học kinh nghiệm quý báu.

Tổng Bí thư chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại. Tập trung tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

B.T.A
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI