Nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, bám sát chức năng, nhiệm vụ, Hội LHPN Việt Nam đã giữ vững vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua. Trong số gần 13 triệu phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào thi đua của cả nhiệm kỳ, đã có trên 11 triệu phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn, 2.419 phụ nữ được công nhận danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc 5 năm tiêu biểu toàn quốc”...
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh đại hội sẽ đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc, khách quan thành công cũng như hạn chế của phong trào phụ nữ và công tác hội; từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2012-2017.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại đại hội. Ảnh: TTXVN
Theo TTXVN, phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN Việt Nam cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục các tầng lớp phụ nữ, các giới phụ nữ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ.
Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý các cấp hội triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, chú trọng xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Theo Tổng Bí thư, trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, đáp ứng một cách thiết thực, hiệu quả nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ.

Đại hội làm việc đến ngày 14-3.

D.Quốc