Chủ tịch nước nêu rõ nhiệm vụ hàng đầu của tòa án các cấp là xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, trong đó lĩnh vực trọng tâm là công tác cán bộ. Ngành tòa án phải chủ động đề xuất, kiến nghị với Đảng và Nhà nước nhằm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế trong công tác tuyển dụng, tái bổ nhiệm thẩm phán. Đảng, Nhà nước và nhân dân mong đợi ngành tòa án có một đội ngũ đủ về lực lượng, mạnh về năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của ngành.

 

Theo Chủ tịch nước, VN đang xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật có vai trò rất quan trọng góp phần bảo vệ vững chắc chế độ XHCN. Tòa án là trung tâm của hoạt động tư pháp nên việc xây dựng tòa án trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó là nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa quyết định. Ngành tòa án cũng cần tích cực triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo đúng lộ trình, thành lập thí điểm tòa án sơ thẩm khu vực, chú trọng tổng kết và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.

B.T.Q