Sự lãnh đạo của Đảng: Nhân tố quyết định mọi thắng lợi

Tin mới

27/01/2010 00:19

(NLĐ) - Thực tiễn cách mạng VN 80 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi

Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hữu Nghĩa khẳng định tại hội thảo khoa học Đảng Cộng sản VN - 80 năm xây dựng và phát triển do học viện tổ chức ở Hà Nội ngày 26-1.


Trong tham luận đọc tại hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điểm lại những nội dung chủ yếu trong các bản cương lĩnh chính trị của Đảng từ năm 1930 đến nay và nhận định: Mỗi bản cương lĩnh tuy có yêu cầu cụ thể, phản ánh tình hình và phục vụ nhiệm vụ của cách mạng ở mỗi giai đoạn khác nhau nhưng nhìn tổng thể đều thể hiện rõ ràng, nhất quán quan điểm cơ bản, tư tưởng xuyên suốt của Đảng về mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, phương hướng và phương pháp của cách mạng VN.


Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Mỗi bản cương lĩnh chính trị của Đảng, ở những mức độ khác nhau, đều được xây dựng trên cơ sở quán triệt, vận dụng sáng tạo và bổ sung, phát triển các quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống tinh hoa văn hóa dân tộc, phản ánh đúng thực tiễn VN và có tham khảo kinh nghiệm của thế giới.

Vì vậy, nó vừa có tính lý luận khoa học vừa có tính thực tiễn sâu sắc, kết hợp tính giai cấp và tính dân tộc, đáp ứng đúng yêu cầu bức thiết của cách mạng ở mỗi giai đoạn và nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân. Mỗi cương lĩnh của Đảng đều có ý nghĩa lịch sử trọng đại và giá trị chỉ đạo thực tiễn to lớn, định hướng cho sự phát triển của đất nước, chỉ đường cho mọi hoạt động của Đảng và nhân dân ta.

B.T.Q
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI