Toàn văn bài phát biểu của đ/c Lê Thanh Hải, UV Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM

Tin mới

01/02/2011 00:21

Sáng nay, 1-2-2011, tại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2011), ông Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã đọc diễn văn:

Kính thưa:
 
- Các đồng chí lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng võ trang nhân dân, Anh hùng Lao động;
- Quý vị đại biểu,
- Đồng chí, đồng bào thành phố,
 
Hôm nay, trong niềm vui đón chào Xuân mới, Tân Mão 2011, mừng Đại
hội XI của Đảng ta thành công tốt đẹp, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân; Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh long trọng kỷ niệm 81 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tôi xin
gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, các
đồng chí tướng lĩnh, anh hùng lực lượng võ trang, anh hùng lao động, các đồng
chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách
mạng, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ, các tầng lớp nhân
dân, các em thanh niên, các cháu thiếu nhi thành phố lời chào mừng nồng nhiệt
và những tình cảm thắm thiết nhất.
 
Kính thưa đồng chí, đồng bào thành phố,
 
Mùa Xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời do Chủ tịch Hồ Chí
Minh sáng lập, đã đề ra Cương lĩnh chính trị đúng đắn, tiên phong lãnh đạo
cách mạng Việt Nam trong lúc đất nước chìm trong đêm trường nô lệ. Ngày 03
tháng 02 năm 1930 trở thành cột mốc lịch sử trong tiến trình phát triển của dân
tộc ta; là bước ngoặt quan trọng của cách mạng nước ta, chấm dứt sự bế tắc về
đường lối cứu nước, mà trước đó các nhà yêu nước, các bậc chí sĩ cùng nhân
dân vùng lên tiến hành nhiều cuộc khởi nghĩa, nhiều cuộc đấu tranh quật khởi,
hết sức anh dũng, nhưng đều không thành công. Bằng sự dày công tìm tòi,
nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và truyền bá của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, chủ
nghĩa Mác - Lênin đã thâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu
nước, dẫn đến hình thành Đảng ta - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng
thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu
trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc;
gánh vác trách nhiệm lịch sử, thực hiện sứ mệnh giải phóng dân tộc, giải phóng
giai cấp, giải phóng con người.
 
Trải qua 81 năm xây dựng và phát triển, từ năm 1930 đến nay, Đảng ta đã
lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ,
vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã giành được những thắng lợi vĩ
đại. Nước ta từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia
độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ
thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đưa đất
nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, kém phát triển, đang đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan
trọng trong khu vực và trên thế giới.
 
Những thắng lợi đó làm cho dân tộc ta ngày càng vẻ vang, đất nước ta
ngày thêm rạng rỡ. Vinh quang này thuộc về nhân dân Việt Nam anh hùng,
trong đó Đảng ta đã nêu cao vai trò lãnh đạo và làm người đày tớ trung thành
của nhân dân. Thừa hưởng và kế tục thành quả đó, các thế hệ hôm nay và mãi
mãi mai sau ghi lòng, tạc dạ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ
đại - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân
tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, chiến sĩ cộng sản lỗi lạc của phong trào giải
phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đã lãnh đạo nhân dân
ta mở ra thời đại vẻ vang nhất trong lịch sử nước nhà - thời đại Hồ Chí Minh;
chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cách mạng tiền bối, đồng bào, chiến sĩ, đồng
chí đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, thống nhất, vì vinh quang của Tổ quốc, vì sự
trường tồn của dân tộc; chúng ta luôn vững lòng tin son sắc vào Đảng ta - một
Đảng luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, trung thành vô hạn với giai
cấp và dân tộc, kiên định, vững vàng trước mọi thách thức hiểm nguy, sáng suốt
lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, của đất nước ta tiến lên.
 
Kính thưa đồng bào, đồng chí,
 
Hơn tám thập kỷ qua, Đảng ta không ngừng xây dựng, củng cố và phát
triển, đã luôn thể hiện xứng đáng là người con ưu tú của dân tộc, xứng đáng với
sự tin tưởng của nhân dân, tạo nên những truyền thống cực kỳ quý báu. Đó là
truyền thống chiến đấu kiên cường, bất khuất, hết lòng hết sức phụng sự Tổ
quốc, phục vụ nhân dân; nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường,
không ngừng sáng tạo; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; giữ vững sự
gắn bó máu thịt với nhân dân; luôn nêu cao chủ nghĩa quốc tế trong sáng, thủy
chung. Đảng ta được trui rèn trong đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, có
lúc bị kẻ thù dìm trong máu lửa vô cùng khốc liệt, có lúc tình thế cách mạng
ngàn cân treo sợi tóc, có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm do giáo điều, chủ quan,
duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan; nhưng Đảng ta thẳng thắn tự phê bình,
nhìn thẳng sự thật, nhận sai lầm, khuyết điểm và nghiêm túc sửa chữa. Trước
bao thử thách nặng nề, Đảng vẫn phát triển bằng bản lĩnh chính trị vững vàng
“dĩ bất biến, ứng vạn biến”, tự đổi mới, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo
và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng của
đất nước. Lịch sử 81 năm hào hùng, vẻ vang của Đảng ta là cả một pho lịch sử
bằng vàng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định; được nhân dân chở che,
đùm bọc, nuôi dưỡng và bằng sự tận trung, tận hiếu hết mực với nhân dân,
Đảng ta đã xây đắp và giữ vững Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh”.
 
Nhờ nắm vững và ra sức phát huy bản chất, truyền thống ấy, mà Đảng
Cộng sản Việt Nam giữ vững vai trò lãnh đạo, là nguồn cội, là nhân tố hàng đầu
quyết định làm nên những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và thời đại của
cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI. Sự thể hiện trước tiên
của Đảng là xây dựng, phát triển đường lối và bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn đã
tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân ta một lòng theo Đảng,
chung vai sát cánh dưới ngọn cờ chính nghĩa, quang vinh của Đảng. Từ Cương
lĩnh đầu tiên 1930 cho đến nay, Đảng ta luôn tuyệt đối trung thành, vận dụng
sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực
tiễn đất nước để có được những quyết sách phù hợp lịch sử, đáp ứng ý nguyện
của nhân dân và thuận theo xu hướng thời đại. Trên mỗi bước đường tiến lên
phía trước, chúng ta luôn có tư tưởng Bác Hồ kính yêu dẫn dắt. Người đã thành
lập Đảng, soạn thảo Cương lĩnh đầu tiên mở đường cách mạng; rồi 10 năm với
bao khổ ải, bị tù đày mà vẫn luôn “Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành, Sao
vàng năm cánh mộng hồn quanh.”. Ngày 28 tháng 01 năm 1940, cách đây vừa
tròn 70 năm, Người trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; để
rồi “Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng”, Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương
lần thứ 8 lịch sử, đề ra chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng,
giải quyết hoàn chỉnh vấn đề giai cấp với dân tộc, đưa tới thành công của Cách
mạng Tháng Tám 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Bác Hồ đi xa khi nước nhà chưa thống nhất, nhưng Người đã vạch ra chiến
lược, khẳng định chắc chắn cuộc kháng chiến sẽ thành công, sẽ xây dựng lại đất
nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Và ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử, như
có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, non sông đã vang khúc khải hoàn, Bắc
Nam sum họp một nhà. Hôm nay, sau 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã giành được
những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử; thực hiện thành công sự nghiệp
đổi mới, đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống nhân dân được
cải thiện rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng
cố, tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã
hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế
được nâng cao; sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rất nhiều, tạo tiền
đề để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn. Toàn bộ và nhất là trong mỗi bước ngoặt
cũng như thắng lợi của cách mạng Việt Nam là sự thể hiện tư tưởng của Chủ
tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người là linh hồn của đường lối và sự lãnh đạo của
Đảng ta, là ánh sáng và niềm tin tất thắng vào tương lai rạng rỡ của đất nước ta
trên những chặng đường sắp tới.
 
Đảng ta vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI,
một sự kiện mang ý nghĩa trọng đại đối với sự phát triển của đất nước. Đại
hội thành công tốt đẹp là do đã đáp ứng yêu cầu trong thời điểm lịch sử
rất quan trọng và nhiều ý nghĩa của đất nước và dân tộc, đang bước vào
thập niên thứ hai của thế kỷ XXI với nhiều cơ hội lớn và thách thức mới.
 
Một lần nữa Đảng ta tiếp tục nêu cao trách nhiệm trước sứ mệnh lịch sử và
nhân dân, kế tục truyền thống vẻ vang của dân tộc và của Đảng, xuất phát từ
thực tiễn đất nước, nguyện vọng của nhân dân, tập trung trí tuệ, phát huy dân
chủ, thống nhất ý chí và sức mạnh đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, quyết định
những vấn đề lớn của sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc “Tiếp
tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh
toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm
2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
 
Trước tình hình thế giới có nhiều biến đổi to lớn, sâu sắc, nhiều vấn đề mới
nảy sinh, Đảng ta tiếp tục nâng tầm trí tuệ và bản lĩnh để nhận thức và giải
quyết. Vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là Đại hội biểu thị sự nhất trí cao
về bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội làm nền tảng chính trị, tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng,
Nhà nước và nhân dân ta; trong đó, từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, đã bổ
sung, phát triển 5 bài học kinh nghiệm lớn; đó là :

Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ vinh
quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ
mai sau. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội
và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ
chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau.
 
Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính
nhân dân là người làm nên những chiến thắng lịch sử. Toàn bộ hoạt động của
Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức
mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng,
xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất
nước và của Đảng.
 
Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn dân, đoàn kết
dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh to
lớn của cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Đoàn kết, đoàn
kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.
 
Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với
sức mạnh quốc tế. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc
lập, tự chủ và nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng
thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố thời đại.
 
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi
của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác là phụng sự Tổ
quốc, phục vụ nhân dân. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần
phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm
giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức
để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương
của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng
và chống những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái
hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên.
 
Kinh nghiệm đã được đúc kết là cơ sở lý luận và thực tiễn về quan niệm chủ
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Đảng ta tiếp tục
khẳng định: “Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới
chủ nghĩa xã hội. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa
chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp
với xu thế phát triển của lịch sử”. Đây cũng là sự quán triệt về bản chất của
Đảng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ đường lối và hoạt động của Đảng ta,
là lý tưởng cao cả mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn tâm niệm, hướng
tới và thực hiện thành công với mục tiêu là khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta,
sẽ xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc
thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở để trở thành một
nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; từ nay đến giữa thế kỷ
XXI, phấn đấu trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội
chủ nghĩa.
 
Nhằm hoàn thành mục tiêu chiến lược đó, 5 năm tới 2011 - 2015
là bước khởi đầu rất quan trọng, phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực thực
hiện “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy
mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển
kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân;
giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ
vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để
đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
 
Trong giai đoạn phát triển mới, cần phải xem phát triển kinh tế là nhiệm vụ
trung tâm bằng việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững. Phải khẩn trương
chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát
triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng
nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững. Phải thực hiện cơ cấu lại nền
kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ phù hợp với các
vùng, miền; thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp và điều chỉnh chiến lược thị
trường; tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của các sản
phẩm, doanh nghiệp và của cả ngành kinh tế. Đi đôi với nhiệm vụ phát triển
kinh tế, xây dựng Đảng tiếp tục là nhiệm vụ then chốt, làm cho Đảng luôn trong
sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Phải
nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng, tăng cường rèn
luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; kiên định chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội, vận dụng và phát triển sáng tạo trong thực tiễn hoạt động của
Đảng; đưa việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường
xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và nhân dân. Đồng thời, phải
thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản nhằm phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo,
khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội
trong từng bước và từng chính sách phát triển; tăng cường quốc phòng, an ninh,
mở rộng hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát huy
dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Đảng ta - Người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta,
với thành công của Đại hội XI luôn khẳng định đường lối đúng đắn, chắc chắn
sẽ là nguồn động lực to lớn và quyết định, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân ta vượt qua mọi thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn
mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng
ta càng phải củng cố, nâng cao lòng tự hào và niềm tin mãnh liệt vào tương lai
phát triển xán lạn của đất nước do Đảng ta lãnh đạo, quyết tâm ra sức thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
Kính thưa đồng bào, đồng chí,
 
Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 81 năm làm tròn sứ
mệnh lịch sử với dân tộc, nhân dân, đất nước ta, chúng ta rất tự hào về Đảng bộ
thành phố Hồ Chí Minh, là một bộ phận của Đảng ta, đã trải qua 81 năm hoạt
động lãnh đạo cách mạng vô cùng phong phú với 45 năm chiến đấu và chiến
thắng trong gian lao ác liệt giữa sào huyệt đầu não của kẻ thù, 36 năm trăn trở
tìm cách vượt qua khó khăn chồng chất để dựng xây, bảo vệ, phát triển thành
phố. Đảng bộ và nhân dân thành phố càng thêm tự hào và nêu cao trách nhiệm,
bởi nơi đây đã ghi dấu ấn ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ kính yêu, mà
năm nay chúng ta sẽ long trọng kỷ niệm 100 năm về sự kiện lịch sử này.
 
Nhìn lại tám mươi mốt năm qua, dù phải trải qua các chặng đường chông
gai, thử thách khắc nghiệt, nhưng Đảng bộ thành phố vẫn giữ vững vai trò
lãnh đạo, quyết định cho việc hoàn thành nhiệm vụ, giành thắng lợi và góp
phần xứng đáng cùng cả nước trong các giai đoạn cách mạng. Đạt được như
vậy là do trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ thành phố luôn nâng cao bản lĩnh
chính trị, vững vàng trước mọi biến động; kiên định niềm tin sắt đá vào lý
tưởng cộng sản, vào tinh thần cách mạng của nhân dân; đề cao tinh thần trách
nhiệm, phát huy sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân, ra sức thực
hiện thắng lợi đường lối của Đảng. Chặng đường đã đi qua của Đảng bộ thành
phố là một quá trình không ngừng nâng tầm trí tuệ và sự trong sạch, vững
mạnh của bản thân mình, hoàn thành được những nhiệm vụ nặng nề, đạt thắng
lợi rất vẻ vang, lập nên truyền thống thật quý báu - đó là tinh thần cách mạng,
đoàn kết, năng động, sáng tạo, anh hùng, và ngày càng được vun bồi, thể hiện
bằng khí phách bất khuất kiên cường, sẵn sàng xả thân vì nước; tấm lòng kiên
trung son sắt, một lòng theo Đảng; tin tưởng, gắn bó máu thịt với nhân dân;
không khuất phục trước hiểm nguy gian khó, kiên trì đấu tranh để giành thắng
lợi của lớp lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.
 
Tinh thần ấy không ngừng được phát huy trong thời kỳ mới, 5 năm qua
(2006 - 2010) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII
trong bối cảnh phải vượt qua những khó khăn do tác động của cuộc khủng
hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân
thành phố đã đồng lòng, chung sức vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, kiềm
chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm, đẩy nhanh phục hồi tăng trưởng kinh tế, đạt
được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện; kinh tế thành phố đạt tốc độ
tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các nguồn lực xã hội
được phát huy, các ngành, lĩnh vực đều phát triển, góp phần cùng Vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam và cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý. Quản
lý và phát triển đô thị đạt một số kết quả nhất định, góp phần xây dựng đô thị
văn minh, hiện đại. Giáo dục - đào tạo có chuyển biến tích cực; chương trình
xây dựng nguồn lực được đẩy mạnh; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa
học - công nghệ góp phần thiết thực hơn vào quá trình phát triển kinh tế - xã
hội; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và văn hóa của
nhân dân không ngừng được cải thiện. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã
hội được giữ vững, cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực; công tác đối
ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường và mở rộng, tạo môi trường thuận lợi để
phát triển thành phố. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; hệ thống chính
trị không ngừng được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả.
 
Những thành tựu đạt được đã đánh dấu bước phát triển mới trên con đường
xây dựng thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, là bài học thực tiễn
quí giá để nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện mục tiêu phát triển thành phố
trong giai đoạn mới. Đó là thắng lợi của đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng;
sự nỗ lực to lớn và sáng tạo của nhân dân; sự đoàn kết thống nhất trong tập thể
lãnh đạo; biết tận dụng các lợi thế về tiềm năng kinh tế và nguồn lực xã hội; sự
năng động, quyết tâm, đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Đó là bước phát triển
trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ được tăng cường, hiệu
quả; đặc biệt thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh” đạt được chuyển biến quan trọng về cả ý thức và hành động,
góp phần ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán
bộ, đảng viên và xã hội; tạo nên cơ sở quan trọng đối với việc hoàn thành
nhiệm vụ chính trị sắp tới, tạo cơ sở để toàn Đảng bộ tiếp tục vươn lên đáp ứng
yêu cầu mới.
 
Tiếp tục đề cao trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, phát huy truyền
thống cách mạng; với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, Đại hội lần
thứ IX của Đảng bộ thành phố đã xác định trong 5 năm tới 2011 - 2015 phải tập
trung : “Tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; nâng cao năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc; năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; xây dựng môi
trường văn hóa lành mạnh; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi
khí hậu; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; giữ
vững ổn định chính trị - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; làm tốt vai trò
đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp ngày càng lớn cho cả
nước, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục - đào
tạo, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.
 
Để hoàn thành yêu cầu, nhiệm vụ to lớn đó, điều tiên quyết là Đảng bộ
thành phố phải nhận thức sâu sắc, cán bộ, đảng viên phải tâm niệm lời dạy
của Bác Hồ: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm
lái có vững thuyền mới chạy”. Hơn lúc nào hết, trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ trên các lĩnh vực, phải đặt lên hàng đầu công tác xây dựng Đảng,
xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh, không ngừng
nâng cao vai trò lãnh đạo chính trị của tổ chức Đảng và tính tiền phong
gương mẫu của người đảng viên; tăng cường năng lực tổ chức thực hiện và
hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ và sức mạnh khối
đại đoàn kết toàn dân tộc; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ quan liêu, tham
nhũng, lãng phí.
 
Cần phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ
chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy phải tăng
cường lãnh đạo, thực hiện thường xuyên và có hiệu quả công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng
bộ và sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi các chủ trương,
đường lối, nghị quyết của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều
sâu, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo
đức cách mạng trong Đảng bộ và nhân dân theo phương châm "tích cực học
tập, nỗ lực làm theo". Tích cực đổi mới mô hình, phương thức hoạt động
của tổ chức đảng cấp trên cơ sở thật phù hợp; thực hiện tốt các chủ trương,
giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác quy
hoạch, đào tạo, đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ, chú trọng cán bộ nữ,
cán bộ trẻ tuổi. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, chỉ
thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc phòng,
chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng,
đảng viên ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện và chủ động
khắc phục sớm những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần phòng ngừa sai phạm,
xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm. Mở rộng dân chủ trong sinh hoạt
đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết thống nhất trong các cấp ủy và
trong Đảng bộ.
 
Kính thưa đồng bào, đồng chí,

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, sẽ là năm trực tiếp tạo tiền
đề cho bước phát triển trong giai đoạn mới, có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống
chính trị. Giữa năm sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố, xã, nhằm củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu
quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. Thời cơ và thách thức đan xen nhau, đòi
hỏi chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính
trị đã đề ra, nhất là cán bộ, đảng viên phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu,
hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân thì chắc chắn sẽ giành
được thắng lợi.
 
Trong niềm tự hào kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng ta, Đảng bộ và
nhân dân thành phố nhận thức sâu sắc về thành quả hôm nay đã được xây đắp
bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của bao thế hệ đồng bào, đồng chí của
thành phố và cả nước. Chúng ta luôn khắc ghi vào tâm khảm công lao to lớn, sự
hy sinh vô bờ của Bác Hồ kính yêu và các lãnh tụ của Đảng, các anh hùng liệt
sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng; bày tỏ
lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình có công với nước, quý Mẹ Việt Nam
anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng
chí đã bị tù đày trong lao tù của thực dân, đế quốc, các đồng chí chiến đấu trên
các mặt trận đặc biệt và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Chúng ta hứa quyết
tâm giữ vững, phát huy thành quả cách mạng bằng công sức của thế hệ hôm nay
để thể hiện niềm tự hào và lòng tri ân sâu sắc. Chúng ta nguyện tiếp tục ra sức
xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố thân yêu của mình thành thành phố xã
hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”,
luôn xứng đáng với tầm vóc vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta, với Đảng bộ và nhân
dân thành phố Hồ Chí Minh Anh hùng.
 
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, tôi kêu gọi
toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ và nhân dân thành phố sớm đưa
Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần
thứ IX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; tăng cường đoàn
kết, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh
phong trào thi đua, lập nên những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế -
văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững
mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 và những năm tiếp theo.
Nhân dịp đầu Xuân Tân Mão 2011, tôi chân thành kính chúc các đồng chí
lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí Tướng lĩnh,
Anh hùng Lực lượng võ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng toàn thể
đồng bào, đồng chí, cán bộ, công chức, chiến sĩ các lực lượng võ trang, các em
thanh niên, các cháu thiếu niên, nhi đồng thành phố và bà con Việt kiều sống xa
Tổ quốc thật dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn.
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI