Theo ông Phạm Quốc Bảo - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP HCM, hiện tổng công ty này đang triển khai thực hiện chương trình đo đếm điện năng từ xa trong giai đoạn 2017-2020 và tiếp tục thực hiện để hoàn tất vào năm 2022. Theo đó, Tổng công ty thực hiện thay thế cuốn chiếu công tơ điện loại thường đang lắp đặt tại nhà người dân bằng điện kế điện tử, có chức năng thu thập dữ liệu đo đếm từ xa. Cụ thể: năm 2017: thay thế 230.000 điện kế. Các năm 2018, 2019, 2020, 2021 - mỗi năm thay thế 20% tổng số điện kế trên lưới bằng điện kế điện tử có chức năng đo đếm từ xa để đạt 100% điện kế trên lưới được thu thập dữ liệu đo đếm tập trung từ xa vào năm 2022.

Cho đến nay, đã triển khai lắp đặt điện kế điện tử cho 15.326 khách hàng trên địa bàn TP HCM.

Hồng Hải-Thanh Long