Ở hội đồng thi phía Bắc, có 24 thí sinh dự thi. Trong đó có 18 thí sinh chính thức, 6 thí sinh dự khuyết. Riêng hội đồng thi phía Nam có 11 thí sinh tham dự, gồm 8 thí sinh chính thức và 3 thí sinh dự khuyết.

H.Nga