Bắt đầu từ tháng 4, Mercer sẽ tiến hành khảo sát lương thị trường nhằm giúp doanh nghiệp đánh giá cấu trúc lương và cấp bậc, hệ thống tiêu chuẩn quốc tế giúp hoạch định chính sách lương, thưởng nhằm bảo đảm công bằng trong nội bộ và nâng cao cạnh tranh với thị trường lao động.

Khảo sát lương của Mercer năm 2011 có sự tham gia của 329 công ty, thu thập thông tin của 90.282 nhân viên và 1.197 vị trí. Kết quả cho thấy mức tăng lương bình quân ở những tập đoàn đa quốc gia, công ty 100% vốn nước ngoài là 13,3%. Trong khi đó, ở các công ty Việt Nam có mức tăng lương cao hơn với mức bình quân là 19%.

N. Huỳnh