UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu chậm nhất là hết tháng 7-2010, 91 cơ sở có tên trong danh sách nêu trên phải hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường.
 
Đến hết thời gian quy định, nếu các cơ sở chưa khắc phục tình trạng ô nhiễm, cơ quan chức năng căn cứ vào thẩm quyền để tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo quy định, đồng thời báo cáo UBND tỉnh ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở không thực hiện biện pháp khắc phục.
V.Hùng