Trưởng thành về mọi mặt (*)

Tin mới

02/02/2015 23:19

Năm nay, chúng ta kỷ niệm ngày thành lập Đảng vào thời điểm đất nước đã trải qua gần 30 năm đổi mới.

Đó là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp to lớn của toàn Đảng, toàn dân. Nhìn tổng thể, sau gần 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của nhiều năm chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vượt lên phát triển kinh tế khá nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức ngày 2-2 ở Hà Nội Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức ngày 2-2 ở Hà Nội Ảnh: TTXVN

 

Đất nước ta không những đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội (KT-XH), phá được thế bị bao vây cấm vận, vượt qua được những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính tiền tệ ở khu vực và thế giới những năm 1997-1998 và cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu những năm gần đây mà vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, mức tăng trưởng GDP bình quân 6%-7%/năm. Từ năm 2008, đã đạt mức thu nhập bình quân đầu người trên 1.000 USD, vượt qua ngưỡng nước nghèo chậm phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt. Năm 2014, thu nhập bình quân đầu người đã đạt xấp xỉ 2.000 USD. Tỉ lệ các hộ nghèo giảm từ 58% năm 1993 còn 8% năm 2014. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015; năm giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; là năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc... Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2015 mà trọng tâm là: Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển KT-XH; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại. Tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

(*) Trích diễn văn của Tổng Bí thư tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức sáng 2-2 ở Hà Nội; tựa bài do tòa soạn đặt.

Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất