Cả nước có gần 3.500 tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển tính đến tháng 7-2012

Tin mới

09/08/2012 01:00

M.Nhung