Honda chỉ hy vọng đạt 375 tỉ yen lãi ròng năm 2012, giảm 20,2% so với dự báo