LHQ bàn giao toàn bộ quyền kiểm soát an ninh cho cảnh sát Đông Timor ngày 31-10

Tin mới

01/11/2012 08:39

M.Nhung