Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 sẽ tổ chức tại Hà Nội từ 20/7-29/7/2014