Số tiền thiệt hại vì các thảm họa trong năm 2012 lên tới gần 140 tỉ USD

Tin mới

05/01/2013 13:40

B.T.H