Hiểm họa nhà ống, đâu là cách thiết kế phù hợp?

Huế Xuân - Ngọc Lý