Đề thi tốt nghiệp các đợt tương đồng độ khó

Bộ Giáo dục và Đào tạo cố gắng xây dựng được đề thi đáp ứng yêu cầu và có sự tương đồng ở mức chấp nhận được về độ khó giữa các đợt thi để bảo đảm quyền lợi của thí sinh

Đề thi tốt nghiệp các đợt tương đồng độ khó
Xem thêm