Rầm rộ khoét núi, phá rừng, hại suối tìm vàng

Ký Hà Phong - N L - T L