Có dấu hiệu xâm hại Di tích tháp Bánh Ít

Đức Anh – Mỹ Uyên – Thanh Long