"Hiệp sĩ" đường phố lo mai táng cho người nghèo

Quỳnh Trâm - Mỹ Uyên